Regulamin Zdrojowisko.pl

(tekst ujednolicolicony z dnia 9 sierpnia 2015 r. z późniejszymi zmianami)

Artykuł 1 Stosowane definicje

 Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala nie następujące znaczenie poniższych definicji:

 1. Administrator – spółka Zdrojowisko.pl sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Kazachska 1 lok. 69, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000603717, REGON: 363791894, NIP: 9512406939
 2. Pakiet zdrowotny – usługa pobytu leczniczego rezerwowana przy użyciu Zdrojowisko.pl,
 3. Partner – Współpracujący z Administratorem podmiot, zarejestrowany w zdrojowisko.pl i korzystający ze zdrojowisko.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, kompleksowej opieki zdrowotnej albo rehabilitacji uzdrowiskowej, jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który prezentuje i reklamuje do sprzedaży Pakiety zdrowotne w ramach Zdrojowisko.pl.
 4. Rezerwujący – Użytkownik, który przegląda, wybiera i dokonuje rezerwacji Pakietu zdrowotnego korzystając z platformy internetowej Zdrojowisko.pl
 5. Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Partnerem a Administratorem na świadczenie usług w ramach Zdrojowisko.pl.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 7. Zdrojowisko.pl – platforma internetowa prowadzona przez Administratora dostępna w domenie www.zdrojowisko.pl umożliwiająca przeglądanie, wybieranie i rezerwowanie Pakietów zdrowotnych reklamowanych do sprzedaży przez Partnerów.

Artykuł 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach platformy Zdrojowisko.pl.
 2. Użytkownik wchodząc, przeszukując oraz korzystając ze Zdrojowisko.pl lub dokonując rezerwacji potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował warunki i postanowienia niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności Zdrojowisko.pl.
 3. Korzystanie ze Zdrojowisko.pl wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem zapewniającym dostęp do Internetu i umożliwiającym przeglądanie i korzystanie ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

Artykuł 3. Rejestracja Konta Partnera

 1. Rejestracji w Zdrojowisko.pl podlega Partner współpracujący z Administratorem. Korzystanie z serwisu Zdrojowisko.pl nie wymaga rejestracji Użytkownika.
 2. Rejestracja Partnera wymaga zawarcia Umowy z Administratorem. Partner może dokonać rejestracji oraz dalszych czynności w ramach Zdrojowisko.pl poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Celem rejestracji osoba upoważniona powinna wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła, a także: nazwy, pod którą Partner będzie widoczny w Zdrojowisko.pl, nazwy podmiotu rejestrowanego (firmy), NIP, numeru REGON, numeru rachunku bankowego, adresu, miasta, kodu pocztowego, imienia i nazwiska, numeru telefonu swojego lub innej osoby upoważnionej przez Partnera do kontaktu oraz adresu e-mail. Rejestracja może być dokonywana bezpośrednio przez Partnera na formularzu rejestracyjnym umieszczonym w Zdrojowisko.pl lub za pośrednictwem Administratora, po przekazaniu Administratorowi niezbędnych do wykonania rezerwacji danych.
 3. Administrator dokonuje weryfikacji Partnerów poprzez sprawdzenie podanych informacji z danymi zawartymi w ewidencjach, rejestrach. Administrator może skontaktować się w takim przypadku ze Partnerem. Nadto Administrator może zażądać od Partnera przesłania dokumentów potwierdzających podane przez niego dane.
 4. Jeżeli do prowadzenia działalności przez Partnera niezbędne jest posiadanie dodatkowych uprawnień, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji, dokonanie rejestracji uzależnione jest od przedłożenia skanu aktualnego dowodu posiadania takich uprawnień, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji.
 5. Po pozytywnie przeprowadzonej i zweryfikowanej rejestracji na podany przez Partnera adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji. Partner potwierdza prawidłowość danych zamieszonych w Zdrojowisko.pl i zgłasza w ciągu 3 dni ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Brak informacji o zastrzeżeniach traktowany jest za potwierdzenie prawidłowości danych zamieszczonych w Zdrojowisko.pl
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Partner może otrzymać dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej „Kontem”), z którego może korzystać w ramach Zdrojowisko.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji loginu lub adresu e-mail oraz hasła. Zasady dostępu do Konta są ustalane indywidualnie pomiędzy Administratorem a Partnerem.
 7. Negatywna weryfikacja w zakresie wskazanym w ust. 3 lub 4 powyżej na etapie rejestracji powoduje brak możliwości aktywowania Konta Partnera. Administrator skontaktuje się w takim przypadku z Partnerem. W przypadku negatywnej weryfikacji po aktywacji Konta Administrator może zawiesić świadczenie usług, jednocześnie kontaktując się z Partnerem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. Rejestracja Konta Partnera może powodować złożenie zlecenia utworzenia Konta w serwisie udostępnionym przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę. Aktywacja Konta wymaga akceptacji regulaminu wyspecjalizowanej instytucji płatniczej. Partner niniejszym wyraża zgodę na przekazanie wszelkich danych podanych w czasie rejestracji w Zdrojowisko.pl wyspecjalizowanej instytucji płatniczej, niezbędnych do utworzenia Konta, zgodnie z regulaminem wyspecjalizowanej instytucji płatniczej.
 9. Konto zawiera dane Partnera podane przez Partnera oraz historię jego działalności w ramach Zdrojowisko.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Partner zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania za pośrednictwem właściwego formularza elektronicznego dostępnego w panelu Partnera, w Zdrojowisko.pl lub poprzez przesłanie informacji do Administratora pocztą elektroniczną, przy czym skuteczność aktualizacji niektórych danych Partnera wymaga potwierdzenia ze strony Administratora. Sposób aktualizacji danych uzgadniany jest bezpośrednio przez Administratora i Partnera po zawarciu Umowy. Partner ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 10. Do logowania służą login lub adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Partnerowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Partner zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Partner jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zdrojowisko.pl, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 11. Partner nie może korzystać ze swojego Konta założonego w Zdrojowisko.pl w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Zdrojowisko.pl oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.

Artykuł 4. Korzystanie ze Zdrojowisko.pl

 1. Zdrojowisko.pl umożliwia Partnerom wystawianie, prezentowanie informacji i reklamowanie do sprzedaży Pakietów zdrowotnych, a Użytkownikom przeglądanie, wybór i rezerwację Pakietów zdrowotnych na zasadach opisanych niniejszym Regulaminie.
 2. Rezerwacja Pakietu zdrowotnego inicjuje proces zawarcia umowy sprzedaży Pakietu zdrowotnego pomiędzy Rezerwującym a Partnerem. Administrator nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Partnerem a Rezerwującym, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umowy sprzedaży rezerwowanego poprzez Zdrojowisko.pl Pakietu zdrowotnego.
 3. Partner zobowiązuje się do prezentowania i reklamowania do sprzedaży w Zdrojowisko.pl Pakietów zdrowotnych po cenach nie wyższych niż oferowane bezpośrednio przez Partnera.
 4. W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, Administrator może rozwiązać umowę z partnerem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Partner reklamuje do sprzedaży Pakiety zdrowotne, których sprzedaż jest niedozwolona, nie wywiązuje się z umów zawartych w ramach Zdrojowisko.pl bądź, gdy pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Zdrojowisko.pl materiały bez zgody Administratora.
 5. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Zdrojowisko.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem, bez zgody Administratora. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Zdrojowisko.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Administratora.
 6. Możliwe jest zgłaszanie Administratorowi informacji o umieszczaniu w Zdrojowisko.pl informacji i Pakietów zdrowotnych o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia każdej oferty, co do której zgodność z obowiązującymi przepisami jest wątpliwa. Partner zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie usunięcia oferty, wraz z powodem jej usunięcia. O wszelkich naruszeniach obowiązującego prawa Administrator niezwłocznie poinformuje stosowne organy państwowe.
 7. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zdrojowisko.pl niezbędne jest prowadzenie okresowych przerw technicznych pozwalających na wykonanie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian optymalizacyjnych i rozwojowych systemu informatycznego. Administrator każdorazowo będzie informował Użytkowników na głównej stronie Zdrojowisko.pl o terminie i długości trwania przerwy z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych przerwy te będą planowane na okres nie dłuższy niż 12 godzin i będą przypadały w porze nocnej.
 8. Mimo dołożenia należytej staranności Administrator nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla Użytkownika powstałe w trakcie przerw technicznych, o których Użytkownik został poinformowany zgodnie z ust. 7.

Artykuł 5. Wystawienie Pakietu zdrowotnego przez Partnera

 1. Partner wystawia Pakiety poprzez:
  1. Publikację lub przesłanie Administratorowi informacji o dostępnych Pakietach zdrowotnych, w tym wskazanie pełnej nazwy Pakietu zdrowotnego oraz jego opisu.
  2. Wskazanie ceny wystawianego Pakietu zdrowotnego, przy czym ceny Pakietów zdrowotnych muszą być cenami podawanymi w polskiej walucie w wysokości brutto i muszą stanowić cenę końcową (ze wszelkimi podatkami i opłatami z wyłączeniem opłaty klimatycznej).
  3. Dodanie co najmniej 4 zdjęć przedstawiających między innymi: obiekt, w którym realizowany będzie pakiet zdrowotny, pokoje, sale zabiegowe, oferowane atrakcje, okolice.
  4. Wskazanie kategorii odpowiednich ze względu na rodzaj Pakietu zdrowotnego oferowanego za pośrednictwem Zdrojowisko.pl.
  5. Wskazanie czasu trwania pakietu (oferta weekendowa, tygodniowa, dwutygodniowa, trzytygodniowa)
  6. Określenie terminów dostępności Pakietów zdrowotnych.
  7. Określenie dodatkowych warunków korzystania z usług świadczonych przez Partnera , nie uregulowanych w niniejszym regulaminie.
  8. Określenie czy oferta dotyczy miejsca w pokoju jedno czy dwuosobowym (albo określenie rodzaju noclegu)
 2. Partner oświadcza, że:
  1. przekazane Administratorowi lub publikowane za pomocą Konta Partnera dane, w tym materiały graficzne i zdjęcia, wolne są od wad fizycznych i prawnych.
  2. posiada niezbędne prawa, uprawnienia i zgody do tego, aby informacje lub materiały, o których mowa w ust. 5.1. mogły być udostępniane w celach komercyjnych za pośrednictwem Zdrojowisko.pl
  3. udostepnienie materiałów przekazanych Administratorowi nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich
 3. Partner może wystawić Pakiet zdrowotny w sposób uzgodniony z Administratorem, w tym przy użyciu:
  1. Panelu administracyjnego.
  2. Poczty elektronicznej, przekazując niezbędne dane Administratorowi.
 4. Partner wystawia Pakiet zdrowotny przy użyciu panelu administracyjnego poprzez jego manualne uzupełnienie.
 5. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Partner zobowiązany jest wystawić co najmniej 3 różne pakiety zdrowotne dostępne przez co najmniej 6 miesięcy. Pakiety zdrowotne uznaje się za różne, gdy w ramach pakietu oferowane są inne typy zakwaterowania, zabiegi i terapie (pod względem liczby lub charakteru)
 6. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie lub za pośrednictwem Administratora informacji dotyczących Pakietu zdrowotnego. Partner zobowiązuje się do wystawienia Pakietu zdrowotnego przy uwzględnieniu, że wszelkie informacje związane z wystawieniem Pakietu zdrowotnego:
  1. Są w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa, w tym uwzględniają informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.
  2. Nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników przede wszystkim, co do właściwości Pakietu zdrowotnego.
  4. Nie zachęcają do zakupu Pakietu zdrowotnego poza zdrojowisko.pl., dlatego też nie będą zawierały reklam, treści ogłoszeniowych oraz innej możliwej formy promocji usług nieoferowanych w Zdrojowisko.pl.
  5. Nie wpływają negatywnie na dobre imię i wizerunek Administratora.
  6. Dotyczą wyłącznie wystawianego Pakietu zdrowotnego.
  7. Nie ulegną zmianie w stosunku do Rezerwujących, którzy złożyli ofertę zakupu Pakietu zdrowotnego przed dokonaniem danej zmiany.
 7. Partner poprzez wystawienie Pakietu zdrowotnego oświadcza, że czynność ta nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 8. Partner poprzez wystawienie Pakietu zdrowotnego wyraża zgodę na publikację informacji związanych z wystawieniem Pakietu zdrowotnego w celach promocyjnych i komercyjnych w ramach Zdrojowisko.pl. Jednocześnie Partner wyraża zgodę na opracowywanie przekazanych materiałów graficznych w celu powstania utworów zależnych, w tym materiałów reklamowych. Z tytułu korzystania przez Administratora z materiałów graficznych Partnera nie przysługuje wynagrodzenie. W tym celu Partner udziela Administratorowi licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na okres do 6 miesięcy po wygaśnięciu Umowy.
 9. Partner zobowiązany jest do zarządzania wszystkimi istotnymi informacjami o prezentowanych w ramach Zdrojowisko.pl Pakietach zdrowotnych, w szczególności jest zobowiązany do uaktualniania stawek oraz dostępności wystawianych Pakietów zdrowotnych w sposób uzgodniony z Administratorem, poprzez przekazanie informacji o potrzebie aktualizacji do Administratora lub z wykorzystaniem Konta Partnera bezpośrednio na platformie Zdrojowisko.pl. Wszystkie wprowadzone zmiany zastępują poprzednie zmiany.
 10. Partner korzystając ze Zdrojowisko.pl zobowiązany jest stosować obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne.

Artykuł 6. Rezerwacja Pakietu zdrowotnego

 1. Rezerwujący dokonuje rezerwacji Pakietu zdrowotnego u Partnera wybierając opcję „rezerwuj”. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Rezerwujący zobowiązany jest dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości pełnej ceny Pakietu zdrowotnego. Informacja o rozpoczęciu procesu rezerwacji niezwłocznie przesyłana jest przez Administratora do rezerwującego i Partnera.
 2. Opłata rezerwacyjna pobierana jest przez Administratora w imieniu Partnera. Pobrana przez Administratora opłata rezerwacyjna pomniejszona o prowizję Administratora jest niezwłocznie przesyłana na konto Partnera.
 3. Po wybraniu opcji „rezerwuj”, a przed dokonaniem płatności, Rezerwujący zobowiązany jest do wskazania, poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego, swoich danych (imię, nazwisko, telefon oraz adresu e-mail), które niezbędne są do dokonania rezerwacji Pakietu zdrowotnego przez Partnera. Dodatkowo Rezerwujący może wskazać nazwę firmy oraz adres korespondencyjny).
 4. Rezerwujący jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Administrator nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór rodzaju pakietu, terminu przyjazdu lub wyjazdu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rezerwacyjnego, skutkujące niemożliwością nawiązania prawidłowego kontaktu z Rezerwującym przez Zdrojowisko.pl lub błędnym wystawieniem faktury przez Partnera dla Rezerwującego.
 5. Z chwilą zatwierdzenia rezerwacji Pakietu zdrowotnego przez Rezerwującego poprzez wybranie opcji „rezerwuję i płacę”, Rezerwujący wyraża zgodę na przekazanie Partnerowi informacji obejmujących dane Rezerwującego tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, innych informacji wskazanych na formularzu rezerwacyjnym. W przypadku, gdy Rezerwującym jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Rezerwujący wyraża zgodę na przekazanie Partnerowi również danych potrzebnych do wystawienia faktury. Po dokonaniu płatności Administrator przesyła Rezerwującemu na adres e-mail podany w formularzu rezerwacyjnym informację o dokonaniu wstępnej rezerwacji Pakietu zdrowotnego. Wstępna rezerwacja potwierdzana jest przez Administratora niezwłocznie po wpłynięcia płatności na konto Administratora oraz po potwierdzeniu dostępności Pakietu przez Partnera.
 6. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji dokonywane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej na konto Administratora.
 7. W wyjątkowych przypadkach, gdy pomimo gwarancji dostępności Pakietu, dokonana rezerwacja może nie zostać przyjęta przez Partnera, Administrator informuje Rezerwującego o anulowaniu jego wstępnej rezerwacji, z powodu niedostępności Pakietu. W tym przypadku Administrator niezwłocznie zwraca Rezerwującemu uiszczoną opłatę rezerwacyjną.
 8. Rezerwujący dokonuje opłaty rezerwacyjnej za Pakiet zdrowotny, zgodnie z przedstawioną przez Partnera informacją o cenie Pakietu zdrowotnego. Kwota ta stanowi przedpłatę i zawiera pełną opłatę za pobyt i terapię zgodnie z zakresem danego pakietu, jednakże nie obejmuje możliwych opłat klimatycznych pobieranych przez Partnera zgodnie z obowiązującymi przepisani lokalnymi.
 9. Przedstawiona w ofercie cena Pakietu stanowi cenę ostateczną i nie ulega obniżeniu w wyniku łączenia jej z promocjami honorowanymi przez Partnerów Administratora. Ewentualne uwzględnienie występujących promocji przez Partnera skutkujące obniżeniem ceny Pakietu Zdrowotnego nie wpływa na wielkość prowizji
 10. Komunikacja pomiędzy Rezerwującym a Administratorem lub Partnerem, w tym fakturowanie prowadzona jest elektronicznie, z wykorzystaniem adresu e-mail wskazanego na formularzu rezerwacyjnym.

Artykuł 7. Anulowanie dokonanej rezerwacji

 1. Rezerwujący może bezpłatnie anulować dokonaną rezerwację nie później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. Administrator jest zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty pobranej płatności. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 21 dni ale nie później niż do 7 dnia do daty rozpoczęcia pobytu wiąże się z utratą 40% uiszczonej opłaty rezerwacyjnej za Pakiet zdrowotny. Zwrot pobranej zaliczki następuje w terminie do 21 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. Administrator dokonuje zaokrąglenia kwot do pełnych groszy, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych groszy.
 2. Jeżeli Rezerwujący na 7 dni do daty rozpoczęcia Pakietu zdrowotnego nie anuluje rezerwacji i w terminie rozpoczęcia Pakietu zdrowotnego, osoba, korzystająca z Pakietu zdrowotnego zarezerwowanego przez Rezerwującego nie zgłosi się u Partnera i nie zawiadomi w dniu rozpoczęcia pobytu o późniejszym przybyciu, wpłacona zaliczka (opłata rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.
 3. Płatności za rezerwację Pakietu zdrowotnego dokonywane są w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Zdrojowisko.pl z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę. Decydując się na płatność Rezerwujący zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług wyspecjalizowanej instytucji płatniczej, za pośrednictwem której dokonywana jest płatność.
 4. Jeżeli Rezerwujący wybierze płatność za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Użytkownik zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności.
 5. Płatności za rezerwację Pakietu zdrowotnego, które odbywają się za pośrednictwem serwisu wyspecjalizowanej instytucji płatniczej, następują poprzez przeniesienie przez Rezerwującego środków pieniężnych na zdefiniowany rachunek bankowy Administratora, z podaniem kwoty przelewu i w tytule: osoby Partnera oraz numeru transakcji. Administrator, niezwłocznie (nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu środków pieniężnych) przekazuje opłatę rezerwacyjną pomniejszoną o prowizję na rachunek bankowy Partnera.
 6. Opłata Rezerwacyjna dokonywana jest w PLN. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za różnice kursowe powstałe w procesie rezerwacji lub anulowania rezerwacji wynikające z dokonania płatności w walucie innej niż PLN.
 7. W przypadku niepoprawnie wypełnionych danych do przelewu, Rezerwujący nie może podnosić wobec Administratora i Partnera zarzutów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług świadczonych przez Zdrojowisko.pl, jeżeli okoliczność ta wynika z błędnych danych.
 8. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o rezerwacjach Pakietów zdrowotnych w ramach Zdrojowisko.pl.
 9. Umowa zakupu Pakietu zdrowotnego zawierana jest wyłącznie między Partnerem a Rezerwującym, Administrator nie jest jej stroną. Od momentu potwierdzenia rezerwacji przez Administratora, Administrator działa jako pośrednik pomiędzy Rezerwującym a Partnerem przekazując szczegółowe informacje odnośnie dokonanej rezerwacji, w tym wysyła informacje dotyczące potwierdzenia rezerwacji w imieniu Partnera i pośredniczy w procesie anulowania rezerwacji.
 10. Partner zobowiązuje się uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności prawa konsumentów, z uwzględnieniem uprawnień w postaci złożenia reklamacji związanych z niezgodnością Pakietu zdrowotnego z umową.
 11. Zasady anulowania rezerwacji określone w niniejszym artykule mogą zostać zmienione na wniosek Partnera. W przypadku zmiany standardowych zasad anulowania rezerwacji zmienione zasady anulowania rezerwacji przedstawione są w opisie pobytu w każdej ofercie danego Partnera.

Artykuł 8. Ocena Pakietów zdrowotnych

 1. Zdrojowisko.pl może umożliwić Rezerwującemu ocenę usług świadczonych przez Partnera za pośrednictwem Zdrojowisko.pl w skali od 1 do 5 w terminie od 14 (czternastu) dni liczonego od dnia zakończenia pobytu. Ocena stanowi wyrażenie opinii, co do przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Pakietu zdrowotnego z danym Partnerem, w tym odnoszące się między innymi do zgodności Pakietu zdrowotnego z jego opisem, oraz jakości świadczenia usług przez Partnera.
 2. Rezerwujący ocenia Partnera w skali od 1 do 5 w takich obszarach jak:
  1. Zgodność oferowanego Pakietu zdrowotnego z opisem.
  2. Świadczone zabiegi i terapie zdrowotne.
  3. Warunki lokalowe
  4. Wyżywienie
  5. Dodatkowe atrakcje
 3. Średnia ocena ze wszystkich umów sprzedaży Pakietów zdrowotnych przez Partnera jest publikowana w Zdrojowisko.pl na profilu Partnera. Średnia ocena oraz poszczególne oceny są jawne i dostępne dla osób odwiedzających Zdrojowisko.pl.
 4. Administrator nie ingeruje w oceny. Administrator może w uzasadnionych przypadkach usunąć ocenę.

Artykuł 9. Newsletter

 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu Użytkowników o promocjach, wybranych Pakietów zdrowotnych, konkursach i nowościach w ramach Zdrojowisko.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora ([email protected]) podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. Wysyłania do Użytkowników za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
  3. Zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny.
  4. Zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

Artykuł 10. Ochrona i poufność danych

 1. Administrator pełni rolę Administratora danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Użytkownika Zdrojowisko.pl.”
 2. Podane przez Użytkowników na potrzeby dokonania rezerwacji dane osobowe Administrator przetwarza (zbiera, gromadzi, analizuje, etc.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką plików Cookies.
 3. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie w celu przeprowadzenia, zmiany lub anulowania procesu rezerwacji Pakietu Zdrowotnego a także na potrzeby komunikacji z Użytkownikiem. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji procesu rezerwacji (brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rezerwacji).
 5. Za zgodą Użytkownika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu, zgodnie z art. 9 ust.1.
 6. Dane osobowe Partnerów Zdrojowisko.pl przetwarzane są tylko w celach prawidłowości realizacji usług świadczonych przez Zdrojowisko.pl lub na potrzeby komunikacji z Użytkownikiem lub Partnerem.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzone podmiotom trzecim, w szczególności Partnerom Zdrojowisko.pl oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zdrojowisko.pl. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podmioty, o których mowa należą do następujących kategorii: dostawcy usług utrzymania i rozwoju strony Zdrojowisko.pl oraz poczty elektronicznej, firmy świadczące usługę wysyłki informacji elektronicznej (newsletter) w imieniu Administratora, firmy zajmujące się obsługą klienta oraz obsługą finansowo-księgową.
 8. Podmioty, którym Administrator powierza dane osobowe Użytkownika, w szczególności Partnerzy Zdrojowisko.pl, zobowiązane są do przetwarzania tych danych wyłączne w celach wskazanych przez Zdrojowisko.pl oraz do wdrożenia stosownych, zgodnych z obowiązującymi przepisami zabezpieczeń.
 9. Dane osobowe Rezerwującego wyświetlane są w Zdrojowisko.pl na Koncie Partnera do momentu wygaśnięcia Umowy i tylko w historii rezerwacji u danego Partnera. Dane osobowe Partnera wyświetlane są w Zdrojowisko.pl nie dłużej niż przez 3 miesiące po wygaśnięciu Umowy.
 10. Każdy Użytkownik zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

Artykuł 11. Płatności

 1. Świadczenie usług w ramach Zdrojowisko.pl jest bezpłatne dla Rezerwującego. Do uiszczenia prowizji, tylko w przypadku dokonania rezerwacji Pakietu zdrowotnego za pośrednictwem Zdrojowisko.pl, zobowiązany jest Partner.
 2. Prowizja naliczana jest za każdą rezerwację Pakietu zdrowotnego, która nie została anulowana do 21 dnia do daty rozpoczęcia pobytu przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Zdrojowisko.pl. Wysokość prowizji jest określona w Umowie zawartej pomiędzy Administratorem a Partnerem.
 3. Prowizje są naliczane na bieżąco i rozliczane miesięcznie.
 4. Faktury VAT dla Partnera za realizacje usługi Administrator będzie wystawiał i doręczał Partnerowi w formie elektronicznej (plik w formacie PDF) poprzez zamieszczenie w Profilu Partnera lub wysłanie drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres. Poprzez akceptację Regulaminu Partner wyraża zgodę na wynikające z niniejszego artykułu zasady rozliczeń i otrzymywanie faktur elektronicznych.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji, za którą naliczona została prowizja i wystawiona faktura, Administrator przygotuje i prześle do Partnera korektę faktury za miesiąc, w jakim dokonano rezerwacji. Korekta faktury zostanie przesłana drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust 4, w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano anulowania rezerwacji. Partner zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 6. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Partner wyraża zgodę na wynikające z niniejszego artykułu zasady rozliczeń i otrzymywanie faktur elektronicznych.
 7. Faktury wystawiane są z użyciem danych Partnera zawartych na profilu Partnera i określonych w Umowie. Partner zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o każdej zmianie swoich danych identyfikacyjnych, objętych treścią faktury. Strony przyjmują, że dane Partnera objęte treścią faktury uznaje się za skutecznie zaktualizowane z dniem potwierdzenia aktualizacji przez Administratora.
 8. Dokonywane pomiędzy Administratorem a Partnerem płatności, w tym naliczane opłaty rezerwacyjne i prowizje, zaokrągla się do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 grosza pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych groszy.

Artykuł 12. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, umożliwiające Użytkownikom elektroniczne dokonanie rezerwacji Pakietu zdrowotnego i pobranie opłaty rezerwacyjnej, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami rezerwacji i późniejszej sprzedaży Pakietu zdrowotnego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. Administrator nie sprawdza Pakietów zdrowotnych oferowanych w ramach Zdrojowisko.pl, jednakże posiada możliwość zmiany kategorii Pakietu zdrowotnego bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Pakietu zdrowotnego albo usunięcia wystawionego Pakietu zdrowotnego, o czym informuje Partnera. Nadto Administrator może usunąć wystawiony Pakiet zdrowotny w przypadku, gdy czynności związane z jego wystawieniem naruszają przepisy lub postanowienia Regulaminu, w tym przede wszystkim art. 5 Regulaminu
 4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy działalność Użytkownika w ramach Zdrojowisko.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
  1. Zawiesić na czas określony lub nieokreślony publikowanie ofert danego Partnera.
  2. Ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Partnera w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Zdrojowisko.pl.
  3. Uzależnić korzystanie z Zdrojowisko.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.
 5. Niezależnie od zawieszenia Konta Partnera ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

Artykuł 13. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Umowa nie jest realizowana przez Administratora albo jest realizowana niezgodnie z jej treścią lub przepisami prawa.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Administratora (na adres: [email protected]). Reklamacja powinna zawierać, co najmniej adres e-mail wykorzystywany podczas rezerwacji, wskazanie zakupionego Pakietu zdrowotnego, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail.

Artykuł 14. Umowa z Administratorem

 1. Świadczenie usług w ramach platformy Zdrojowisko.pl wymaga zawarcia umowy pomiędzy Partnerem z Administratorem. Umowa zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Partnera lub Administratora za wypowiedzeniem w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Zdrojowisko.pl, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy oznacza zaprzestanie świadczenia usług przez Administratora. Partner zobowiązany jest zrealizować wszelkie zobowiązania względem Administratora i Rezerwującego (w tym zrealizować zarezerwowane Pakiety zdrowotne) powstałe przed terminem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Za dzień rozpoczęcia okresu wypowiedzenia uznaje się potwierdzenie przez odpowiednią stronę Umowy otrzymania informacji o wypowiedzeniu.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Zdrojowisko.pl, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Zdrojowisko.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 15. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Zdrojowisko.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Zdrojowisko.pl zmienionego Regulaminu. Administrator dostarczy Użytkownikom zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.
 2. Partner przy logowaniu w Zdrojowisko.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jej akceptacji. Partner informuje Administratora o odmowie akceptacji regulaminu. Brak informacji o odmowie akceptacji w terminie 14 dni od dnia opublikowania regulaminu uznawany jest za akceptację regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem.
 3. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Użytkownikiem będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 6. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do takiego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Polityka prywatności