Polityka prywatności Zdrojowisko.pl z dnia 25 maja 2018 r

Szanowni Państwo,

Zdrojowisko.pl szanuje Państwa prawo do prywatności. W niniejszym dokumencie opisujemy zasady jakie Zdrojowisko.pl stosuje w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o swoich użytkownikach – Państwa danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres [email protected]

1.      Stosowane definicje

Na potrzeby niniejszej polityki poniżej ustalono znaczenie poniższych wyrażeń:

 • Administrator danych osobowych – spółka Zdrojowisko.pl sp. z o.o. (dalej Zdrojowisko.pl) z siedziba w Warszawie, ul Kazachska 1 lok. 69, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy REGON: 363791894, NIP : 9512406939.
 • Pakiet zdrowotny – usługa pobytu leczniczego rezerwowana przy użyciu Zdrojowisko.pl,
 • Partner – Współpracujący z Administratorem podmiot, zarejestrowany w zdrojowisko.pl i korzystający ze zdrojowisko.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, kompleksowej opieki zdrowotnej albo rehabilitacji uzdrowiskowej, jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który prezentuje i reklamuje do sprzedaży Pakiety zdrowotne w ramach zdrojowisko.pl.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • Serwis Zdrojowisko.pl – platforma internetowa prowadzona przez Administratora dostępna w domenie zdrojowisko.pl umożliwiająca przeglądanie, wybieranie i rezerwowanie Pakietów zdrowotnych reklamowanych do sprzedaży przez Partnerów.

2.      Zasady ochrony prywatności 

Poniżej przedstawiono kluczowe zasady ochrony prywatności jakie stosujemy

 • Zdrojowisko.pl, jako administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników bezpośrednio Administratorowi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych w serwisie Zdrojowisko.pl.
 • Zdrojowisko.pl oraz firmy z nami współpracujące z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 • Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.
 • Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W szczególności warto podkreślić, że dostęp do zasobów Zdrojowisko.pl realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Zdrojowisko.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 • Podkreślamy, że podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże przeważnie niezbędne na potrzeby komunikacji z Państwem (w przypadku pytań zadawanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, prośby o kontakt telefoniczny), a także dokonania rezerwacji Pakietu zdrowotnego u Partnerów Zdrojowisko.pl. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.
 • Przekazując nam dane za pośrednictwem formularzy elektronicznych potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie przez Zdrojowisko.pl Państwa danych osobowych. W naszym przypadku podstawą przetwarzania, czyli zarówno zbierania, gromadzenia, analizowana, wykorzystywania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach realizacji usług świadczonych przez Administratora, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz rozliczenia stosunku prawnego zawieranego między Administratorem a Użytkownikiem albo zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Podkreślamy, że Państwa dane mogą być udostępniane przez nas innym podmiotom, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas usług (dane udostępniane są Partnerom na potrzeby dokonania rezerwacji, firmom świadczącym usługi finansowo-księgowe, na potrzeby wystawienia faktury, komunikacji przykładowo celem wysłania newsletter) oraz na potrzeby prowadzenia działań marketingowych.
 • Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników, w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora (przykładowo w przypadku rezerwacji Pakietu zdrowotnego dla osoby trzeciej). W tym przypadku Użytkownik serwisu Zdrojowisko.pl, przekazując nam dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych.
 • Dane osobowe przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

Artykuł 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Poniżej przedstawiamy Państwu informację o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy.

 • Zdrojowisko.pl zbiera dane osobowe swoich użytkowników z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. Dane mogę być przekazywane bezpośrednio (podczas rozmowy telefonicznej) lub za pomocą formularzy elektronicznych (formularz rezerwacji pobytu zdrowotnego, formularz – zadaj pytanie, formularz „zostaw telefon my oddzwonimy”). Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
 • Zdrojowisko.pl zbiera za pośrednictwem serwisu Zdrojowisko.pl lub infolinii (w przypadku rozmów telefonicznych) następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, a także w uzasadnionych przypadkach kraj pochodzenia, adres korespondencyjny oraz nazwę firmy oraz informacje niezbędne do dokonania lub zwrotu płatności (przykładowo nr konta bankowego lub nr karty kredytowej/innej karty płatniczej)
 • Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby:
  • przeprowadzenia procesu rezerwacji Pobytu zdrowotnego oraz zmiany/uzgodnienia warunków rezerwacji, w tym jej anulowania (Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
  • potwierdzenia dokonania lub zwrotu opłaty rezerwacyjnej (nr konta bankowego/nr karty płatniczej),
  • komunikacji z Użytkownikiem i Partnerem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania (numer telefonu – w przypadku prośby o kontakt telefonicznym oraz adresu email – w przypadku korespondencji mailowej)
  • zamieszczenia w serwisie Zdrojowisko.pl opinii/oceny poszczególnych Pakietów zdrowotnych
  • wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz wypełniania innych obowiązków prawnych,
  • przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną (tj newsletter zawierający informacje dotyczące Administratora i jego usług (rezerwacja Pobytów zdrowotnych u Partnerów współpracujących z Zdrojowisko.pl),

a także w celach statystycznych.

Podkreślamy, że przekazane nam dane osobowe są przetwarzane w zakresie udzielonej zgody i w celu z niej wynikającym.

 • Administrator może dodatkowo wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

Poniżej przedstawiamy Państwu informację o tym jak mogą Państwo kontrolować przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

 • Chcemy wyraźnie podkreślić, że każdy Użytkownik naszego serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora tj. Zdrojowisko.pl, ma prawo do:
  • żądania informacji na temat tego, czy Zdrojowisko.pl przechowuje jego dane osobowe,
  • dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
  • czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania
  • żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też jego ograniczenie,
  • wycofania wszelkich udzielonych zgód.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać email na adres [email protected].pl.

 • Po otrzymaniu prośby dotyczącej zaprzestania przetwarzania, usunięcia danych lub ich zmiany, Zdrojowisko.pl przed wykonaniem danej operacji, dokona potwierdzenia żądania kontaktując się z Użytkownikiem jednym z dostępnych kanałów komunikacji. Realizowane zostaną tylko operacje potwierdzone (nie dotyczy to usług newsletter, gdzie użytkownik może bez koniczności potwierdzenia zrezygnować z subskrypcji)
 • Dane osobowe Partnera mogą być uzupełniane, aktualizowane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Partnera lub w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, Użytkownik może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Administratora na adres [email protected]
 • Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 5. Udostępnianie i powierzenie danych osobowych

W niniejszym punkcie przedstawiamy Państwu informacje o tym komu i z jakich powodów powierzamy Państwa dane osobowe.

 • Bez wyraźnej zgody Użytkowników, Zdrojowisko.pl nie udostępnia danych osobowych firmom czy osobom trzecim, celem wykorzystania ich dla własnych celów. Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Przekazane nam dane osobowe mogą być natomiast powierzone podmiotom trzecim, współpracującym ze Zdrojowisko.pl, w szczególności:
  • Partnerom Zdrojowisko.pl
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zdrojowisko.pl,
 • Podmioty współpracujące o których mowa powyżej należą do następujących kategorii:
  • dostawcy usług utrzymania i rozwoju serwisu Zdrojowisko.pl
  • dostawcy poczty elektronicznej,
  • firmy świadczące usługę wysyłki informacji elektronicznej (newsletter) w imieniu Administratora,
  • podmioty obsługi klienta oraz
  • obsługi finansowo-księgowej.
 • Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów, zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Zdrojowisko.pl. podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy
 • W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Mailchimp przetwarzanie przez nas dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. W tym przypadku odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).