Polityka prywatności

Artykuł 1 Stosowane definicje

Na potrzeby niniejszej polityki ustala nie następujące znaczenie poniższych definicji:
1.1.    Administrator – spółka Zdrojowisko.pl sp z o.o. z siedziba w Warszawie, ul Kazachska 1 lok.69, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy REGON: 363791894, NIP : 9512406939
1.2.    Pakiet zdrowotny – usługa pobytu leczniczego rezerwowana przy użyciu zdrojowisko.pl,
1.3.    Partner – Współpracujący z Administratorem podmiot, zarejestrowany w zdrojowisko.pl i korzystający ze zdrojowisko.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, kompleksowej opieki zdrowotnej albo rehabilitacji uzdrowiskowej, jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który prezentuje i reklamuje do sprzedaży Pakiety zdrowotne w ramach zdrojowisko.pl.
1.4.    Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
1.5.    Zdrojowisko.pl – platforma internetowa prowadzona przez Administratora dostępna w domenie zdrojowisko.pl umożliwiająca przeglądanie, wybieranie i rezerwowanie Pakietów zdrowotnych reklamowanych do sprzedaży przez Partnerów.

Artykuł 2 Zasady ochrony prywatności

2.1.    Administrator, jako administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych Administratorowi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych w serwisie Zdrojowisko.pl przez Użytkowników.
2.2.    Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
2.3.    Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2.4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2.5.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach realizacji usług świadczonych przez Administratora, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz rozliczenia stosunku prawnego zawieranego między Administratorem a Użytkownikiem, albo zgoda osoby, której dane dotyczą.
2.6.    Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług oferowanych przez Administratora zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności dokonania rezerwacji Pakietu zdrowotnego poprzez narzędzia udostępnione w ramach Zdrojowisko.pl.
2.7.    Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników, w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Użytkownik, przekazując Administratorowi dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

Artykuł 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

3.1.    Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników bezpośrednio Administratorowi lub za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
3.2.    Administrator gromadzi za pośrednictwem Zdrojowisko.pl następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, kraj pochodzenia, adres zameldowania, korespondencyjny oraz nazwę firmy
3.3.    Dane osobowe podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do realizacji usług świadczonych przez Administratora, przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze i jego usługach, a także w celach statystycznych. Dane osobowe Użytkownik mogą być także przetwarzanie w zakresie udzielonej zgody i w celu z niej wynikającym.
3.4.    Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

4.1.    Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
4.2.    Dane osobowe mogą być uzupełniane, aktualizowane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Partnera lub w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, Użytkownik może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Administratora na adres kontakt@zdrojowisko.pl
4.3.    Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 5. Udostępnianie danych osobowych

5.1.    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika